57 Svoboda street,
Nizhny Novgorod

Phone: (831) 273-84-00 Fax: (831) 273-65-11 Email: cdb@cdb-lazurit.ru
cdb@cdb-lazurit.ru

Lazurit Central Design Bureau Joint-Stock Company, 57 Svoboda street, Nizhny Novgorod